top of page

שקיפות ומסמכי עמותה

"אל הלב" היא עמותה ללא כוונת רווח, המתנהלת בשקיפות ובניקיון כפיים. צוות המטה וסגל ההדרכה של העמותה מתייחסים לעבודתם כשליחות, ומחוייבים לאמות מידה של שיוויון, כבוד הדדי, אי אלימות ואהבת אדם באשר הוא. כולם כאחד, שואפים ופועלים למצוינות, להתייעלות מתמדת ולהשגת שינוי חברתי אפקטיבי ובר קיימא במצבן של אוכלוסיות מוחלשות ובצמצום האלימות לסוגיה בחברה הישראלית. בספטמבר 2015 זכתה "אל הלב" לתו התקן של "מידות" המעיד על היותה עמותה המחוללת השפעה ושינוי משמעותיים בחיי מוטביה, בהתאם למטרות שהציבה לעצמה, תוך מיצוי מיטבי של משאבים.

הוצאות 2021*

**100% מהוצאות הנהלה וכלליות מכוסות ע"י "קרן צמח", כך שכל הזמנה של שרותי העמותה וכל תרומה תומכות ישירות בפעילויות ופרוייקטים נוספים.

מקורות הכנסה 2021*

*הנתונים המוצגים הם ממאזן בוחן טרם מבוקר.

bottom of page