top of page

מדיניות הרשמה וביטול של חוגים וקורסים בהרשמה פרטנית

1.  פתיחת הפעילות מותנית במספר מינימום של משתתפות. עמותת אל הלב רשאית לסגור / לדחות את הפעילות עפ"י שיקול דעתה בשל מיעוט משתתפות.

2.  ייתכנו שינויים במערכי הפעילות ובצוות ההדרכה.

3. הצהרת בריאות:

3.1  כל משתתפת חייבת לחתום על טופס רישום והצהרת בריאות כתנאי להשתתפותה.

3.2  על המשתתפת לעדכן את עמותת אל הלב בכל שינוי במצבה הרפואי ולהציג אישורים רפואיים אם מתבקשת לכך.

3.3  עמותת אל הלב רשאית לסרב/ להפסיק את השתתפותה של הנרשמת בפעילות עקב מצבה הרפואי.

4. שיעורי נסיון:

4.1  אין שיעור ניסיון בהרשמה לקורס.

4.2  בהרשמה לחוג שנתי יינתן שיעור ניסיון אחד בלבד לכל חוג, התשלום עבור החוג יחל מתאריך שיעור הניסיון.

4.3  ניתן לעבור להתנסות בחוג אחר בתיאום עם צוות בית אל הלב.

4.4  כל מעבר מחוג אחד לאחר כרוכה בחישוב מחודש של עלות ההשתתפות בחוג.

5.  ביטול השתתפות:

5.1  אין החזר על דמי רישום.

5.2  בקורס:

-  בהתראה של לא פחות מ 14 ימי עבודה לפני מועד תחילת הקורס ייגבו דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר החוג או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם.

-  בתוך 14 ימי עבודה לפני מועד תחילת הקורס לא יהיה ניתן לבטל השתתפות בקורס ולא יתקבל החזר כספי.

- אל הלב שומרת לעצמה את הזכות שלא להשלים את הרשמתך לקורס בהתאם לשיקולים מקצועיים או רפואיים. במקרה כזה התשלום על הקורס יוחזר במלואו.

 

5.3  בחוג שנתי:

- במקרה של פרישה מחוג, על המתאמנת להודיע על כך בכתב על גבי טופס בקשה להחזר כספים. תאריך קבלת הטופס בדלפק בית אל הלב הוא הקובע לחישוב גובה ההחזר.

- עד סוף חודש נובמבר ייגבו דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר החוג או 100 ₪, לפי הנמוך ביניהם.

- החל מחודש דצמבר ועד סוף פברואר, במידה ותאושר בקשת ההחזר, תחויב המשתתפת בתשלום של 4 מפגשים (או 8 במקרה של הרשמה לקורס המתקיים פעמיים בשבוע) בנוסף על תשלום עבור מספר המפגשים שכבר התקיימו בחוג עד יום בקשת הביטול.

- החל מתאריך ה- 1 במרץ, לא תהיה זכאית המתאמנת לקבל החזר כספים, פרט למקרים בהם נבצר ממנה להמשיך ולהשתתף בחוג מסיבות רפואיות מוכחות ו/או עקב מעבר דירה (בהצגת חוזה חתום). כל בקשת החזר תידון לגופה.

5.4  ביטול השתתפות מסיבה רפואית תועבר בכתב בצירוף אישור רופא מומחה. במקרה כזה העמותה לא מתחייבת להחזר כספי וכל מקרה ייבחן לגופו.

5.5  משתתפת שקיבלה מענק סבסוד ופורשת מכל סיבה שהיא, למעשה מוותרת על זכותה למענק. עבור התקופה בה השתתפה בפעילות ייגבה מחיר מלא.

5.6  תוקפו של כל שובר הנחה שהתקבל בעת הרישום יתבטל ולא ניתן יהיה לעשות בו שימוש נוסף.

6.  היעדרות משיעור:

6.1  על המשתתפת לעדכן את עמותת אל הלב על היעדרות משיעור לפני שמתחיל.

6.2  דמי הפעילות ישולמו גם במקרה של היעדרות. אין החזרי שיעורים או החזרי כספים בגין היעדרות.

6.3  במקרה של היעדרות מתמשכת משיעורים מסיבה רפואית: בקשה להחזר כספי תוגש בצירוף מסמכים רפואיים ותידון לגופה. את המסמכים הרפואיים יש לצרף לבקשה לכל המאוחר תוך 15 ימי עבודה ממועד הגשת הבקשה.

6.4 עם חזרתה של המתאמנת לחוג יש להציג אישור רפואי המתיר את הפעילות.

אנו קשובות לכל בקשה או הערה להתייעלות אל תהססנה לפנות אלינו!

אנו זקוקות לתמיכתך!

bottom of page